เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
เอกลักษณ์
ลักษณะทั่วไป
ที่ตั้งของโรงเรียน
คำถามที่ถามบ่อย
ข้อมูลวิชาการ
หลักสูตร
นโยบายการจัดการศึกษา
แนวการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนการสอน
การออกเอกสารสำคัญ
เกี่ยวกับนักเรียน
คู่มือนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
การสมัครเรียน
วิธีการสมัครเรียน
เอกสารการสมัคร
การชำระค่าธรรมเนียม
สมัครเรียน
ข้อมูลบริการ
รถรับ- ส่ง
โภชนาการ
ปฏิทินโรงเรียน
ปฏิทินโรงเรียน

Language Th  Uk    


ลักษณะทั่วไปของโรงเรียน

     โรงเรียนยุวทูตศึกษา ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน มีอาคารเรียน 4 หลัง ประกอบด้วยอาคารเรียน 4 ชั้น จำนวน 2 หลัง อาคารเรียน 7 ชั้น จำนวน 1 หลัง และอาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง

      ลักษณะห้องเรียนภายในอาคารเป็นรูปแบบที่ทันสมัย ปลอดโปร่ง สะอาด ถูกสุขลักษณะ บรรยากาศร่มรื่น คือ เป็นห้องเรียนมาตรฐานขนาด 6 x 8 เมตร และติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกห้องภายในอาคารเรียน ซึ่งในตัวอาคารประกอบด้วยลานอเนกประสงค์และลานกิจกรรม ห้องเรียนอนุบาล ประถมและมัธยม ห้องสมุดขนาดใหญ่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อนุบาลและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ประถม/มัธยม ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีสากล ห้องศิลปะ ห้องคหกรรม ห้องเทควันโด สระว่ายน้ำ เป็นสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานในร่มที่มีบรรยากาศปลอดโปร่ง ห้องแหล่งเรียนรู้ เป็นห้องที่ใช้เรียนรู้ทักษะและเสริมประสบการณ์ชีวิตแก่เด็กอนุบาล และยังมีห้องอื่นอีกมากมาย ที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะของเด็กนักเรียน เช่น ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องแนะแนว ห้องจริยธรรม ห้องพยาบาล ห้องบ่อบอลเสริมทักษะ อุปกรณ์เด็กเล่นชนิดต่างๆ เป็นต้น

      จะเห็นได้ว่าโรงเรียนยุวทูตศึกษา ได้จัดบรรยากาศการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย ก้าวทันสังคมและเทคโนโลยี เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ที่เป็นระบบระเบียบ สวยงาม เหมาะสมกับเป็นสถานศึกษายุคใหม่อย่างแท้จริงแผนผังภายในโรงเรียน:

โรงเรียน ออกแบบอาคารโดยคำนึงถึงความสะดวกและเป็นมาตรฐาน เอื้อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน การเดินเรียนสามารถเดินถึงกันได้ง่ายไม่เสียเวลา เน้นความโปร่งสบาย รวมถึงประโยชน์พื้นที่ได้สูงสุด


ความหมายและตำแหน่งที่ตั้งอาคาร:

  • หมายเลข 1 อาคาร 1
  • หมายเลข 2 อาคาร 2
  • หมายเลข 3 อาคาร 3
  • หมายเลข 4 อาคาร 4
  • หมายเลข 5 สนามเด็กเล่น , บ่อบอล
  • หมายเลข 6 สนามกีฬากรีนฟิลส์
  • หมายเลข 7 สนามฟุตบอล , สนามบาสเก็ตบอล
  • หมายเลข 8 ประตู 1
  • หมายเลข 9 ประตู 2

YES: Management System