เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
เอกลักษณ์
ลักษณะทั่วไป
ที่ตั้งของโรงเรียน
คำถามที่ถามบ่อย
ข้อมูลวิชาการ
หลักสูตร
นโยบายการจัดการศึกษา
แนวการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนการสอน
การออกเอกสารสำคัญ
เกี่ยวกับนักเรียน
คู่มือนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
การสมัครเรียน
วิธีการสมัครเรียน
เอกสารการสมัคร
การชำระค่าธรรมเนียม
สมัครเรียน
ข้อมูลบริการ
รถรับ- ส่ง
โภชนาการ
ปฏิทินโรงเรียน
ปฏิทินโรงเรียน

Language Th  Uk    


ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

     ก่อนที่จะมาเป็นโรงเรียนยุวทูตศึกษานั้น ผู้บริหารคือ นายอาคม-นางบรรจง ริมทอง ได้ก่อตั้งองค์กร Young Exchange Service (YES) ซึ่งดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการ ศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อไปศึกษาแลก เปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศทั่วโลกประมาณ 30 ประเทศด้วยกัน จนถึง ปัจจุบันนี้ 30 ปีแล้ว จากการที่ได้ดำเนินงานขององค์กร YES ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 นั้นทำให้มีโอกาสศึกษาดูงานด้านการเรียน การสอนของต่างประเทศมาโดย ตลอดซึ่งได้พบครู อาจารย์ และนักเรียนนานาชาติ อยู่เป็นประจำทำให้เกิด ความคิดริเริ่ม สร้าง "โรงเรียนยุวทูตศึกษา" ขึ้นด้วยเหตุผลที่ ต้องการพัฒนา นักเรียน ไทยให้มีความรู้ความสามารถ เทียบเท่ากับนักเรียน นานาชาติ ในการแข่งขันทาง วิชาการและด้านอื่น ๆ ระดับโลกได้อย่างดีเลิศ และสามารถเป็นทูต เผยแพร่ วัฒนธรรม ได้ทุกคน

     โรงเรียนยุวทูตศึกษา จึงถือกำเนิดขึ้นเป็นแห่งแรก ในกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ ฝึกอบรมนักเรียนตั้งแต่เยาว์วัย ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ ภาษา ต่างประเทศ เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีสุขภาพพลานามัยที่ดี และมีกิริยา มารยาทไทย ดังคำขวัญของโรงเรียนที่ว่า


"ยิ้ม ไหว้ ให้บริการและผูกมิตร คือชีวิตของยุวทูตศึกษา"


"เก่งภาษา จรรยาเด่น เน้นกีฬา ก้าวหน้าเทคโนโลยี "     ปัจจุบัน ได้เปิดสอนระดับอนุบาลปีที่ 1- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเปิดทำงานการสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน โปรแกรม English Program (EP) และ English as a Second Language (ESL)YES: Management System