เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
เอกลักษณ์
ลักษณะทั่วไป
ที่ตั้งของโรงเรียน
คำถามที่ถามบ่อย
ข้อมูลวิชาการ
หลักสูตร
นโยบายการจัดการศึกษา
แนวการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนการสอน
การออกเอกสารสำคัญ
เกี่ยวกับนักเรียน
คู่มือนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
การสมัครเรียน
วิธีการสมัครเรียน
เอกสารการสมัคร
การชำระค่าธรรมเนียม
สมัครเรียน
ข้อมูลบริการ
รถรับ- ส่ง
โภชนาการ
ปฏิทินโรงเรียน
ปฏิทินโรงเรียน

Language Th  Uk    


เอกลักษณ์ของโรงเรียน


ตราประจำโรงเรียน:

เป็นแผนที่โลก รูปวงกลม มีตัวอักษรภาษาไทย ย.ท. อยู่ด้านใน   ด้านล่างมีชื่อโรงเรียนยุวทูตศึกษา มีช่อดอกราชพฤกษ์ชูขนาบทั้ง 2 ข้าง ย.ท. และรูปแผนที่โลก หมายถึงเยาวชนไทยผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนยุวทูตจากประเทศไทยไปศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับนานาชาติทั่วโลก ช่อดอกราชพฤกษ์ เป็นดอกไม้สีเหลืองซึ่งหมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง


สีของโรงเรียน:

"สีเขียว - ขาว"
สีเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงาม และสิ่งแวดล้อมที่ดีและเป็นธรรมชาติ
สีขาว หมายถึง ความงามที่บริสุทธ์


ดอกไม้ประจำโรงเรียน:

"ดอกราชพฤกษ์" เป็นต้นไม้ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ประจำประเทศไทย มีคุณค่าสูง มีมงคลนาม หมายถึงเป็นพรรณไม้แห่งพระราชา ดอกสีเหลืองสดใส เป็นสีแห่งพระพุทธศาสนา


วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เน้นภาษา อนุรักษ์ความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุนทรียภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์


ปรัชญาของโรงเรียน

"เก่งภาษา จรรยาเด่น เน้นกีฬา ก้าวหน้าเทคโนโลยี"


คำขวัญของโรงเรียน

"ยิ้ม ไหว้ ให้บริการและผูกมิตร คือชีวิตของยุวทูตศึกษา"


คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 • ยิ้ม ไหว้ ให้บริการ และผูกมิตรกับผู้อื่น
 • ขยันหมั่นเพียร
 • มีระเบียบวินัย
 • มีคุณธรรม
 • มีความเป็นผู้นำ

ความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์

 • ไม่มีค่าแรกเข้า (เงินกินเปล่า)
 • หลักสูตรสองภาษา(EP) ของกระทรวงศึกษาธิการ (สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)
 • บริหารงานแบบอินเตอร์
 • ค่าเล่าเรียนแบบไทย ๆ ใคร ๆ ก็เรียนได้
 • เรียนการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
 • มีครูไทยและครูต่างชาติสอนวิชาต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตร EP
 • เตรียมเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒธรรมในต่างประเทศ (โครงการ ม.4 ในปี 2549)
 • เรียนในห้องเรียนปรับอากาศทุกชั้นเรียน
 • โรงเรียนวิถีไทย (ประเพณีไทย วัฒนธรรมไทยสู่สากล)
 • เน้นด้าน EQ, IQ, MQ และกิจกรรมต่าง ๆ ควบคู่กันไป
 • เน้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  1. ศิลปและวัฒนธรรมไทย
  2. เพลงไทย/สากล
  3. ดนตรีไทย/สากล
  4. เต้นรำและนาฎศิลป์
  5. การกรีฑา, กีฬา แบดมินตั้น, เทเบิลเทนนิส, วอลเลย์บอล, ว่ายน้ำ , เทควันโด ,ฟุตซอล และ ศิลปะป้องกันตัวของไทย

YES: Management System