เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
เอกลักษณ์
ลักษณะทั่วไป
ที่ตั้งของโรงเรียน
คำถามที่ถามบ่อย
ข้อมูลวิชาการ
หลักสูตร
นโยบายการจัดการศึกษา
แนวการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนการสอน
การออกเอกสารสำคัญ
เกี่ยวกับนักเรียน
คู่มือนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
การสมัครเรียน
วิธีการสมัครเรียน
เอกสารการสมัคร
การชำระค่าธรรมเนียม
สมัครเรียน
ข้อมูลบริการ
รถรับ- ส่ง
โภชนาการ
ปฏิทินโรงเรียน
ปฏิทินโรงเรียน

Language Th  Uk    


นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน

นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน

โรงเรียนยุวทูตศึกษาจัดระบบการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยแยกออกเป็น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ(English Program: E.P.) และ (English as a second Language: E.S.L.)


ยุทธศาสตร์ฝ่ายวิชาการ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
 • พัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดแห่งการเรียนรู้
 • ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
 • พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น การฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นไทยและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน
 • ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้หลากหลาย
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสนเทศเพื่อเป็นฐานในการศึกษา
 • ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสาร
 • ส่งเสริมให้ครูมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ของครูในด้านเนื้อหา วิชา เทคนิคการสอนและวิธีการวัดผล ประเมินผล

YES: Management System