เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
เอกลักษณ์
ลักษณะทั่วไป
ที่ตั้งของโรงเรียน
คำถามที่ถามบ่อย
ข้อมูลวิชาการ
หลักสูตร
นโยบายการจัดการศึกษา
แนวการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนการสอน
การออกเอกสารสำคัญ
เกี่ยวกับนักเรียน
คู่มือนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
การสมัครเรียน
วิธีการสมัครเรียน
เอกสารการสมัคร
การชำระค่าธรรมเนียม
สมัครเรียน
ข้อมูลบริการ
รถรับ- ส่ง
โภชนาการ
ปฏิทินโรงเรียน
ปฏิทินโรงเรียน

Language Th  Uk    


กระบวนการเรียนการสอน

โรงเรียนยุวทูตศึกษา เปิดสอน 2 หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ English Program (EP) หลักสูตรสามัญ โดยเน้นภาษาอังกฤษเข้มข้น (ESL) ฝึกอบรมและเตรียมตัวให้นักเรียนทุกคนทั้ง 2 หลักสูตร จบการศึกษาไปอย่างมีศักยภาพ มีทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างพร้อมสรรพ สามารถทำงานหรือประกอบอาชีพได้ทันที เช่น มีความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือภาษาอื่น ๆ กีฬา ดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ วิชาการทูต (เน้นจรรยามารยาทไทยสู่สากลโดยการปฏิบัติจริง ยิ้ม ไหว้ ให้บริการ และผูกมิตร คือชีวิตของยุวทูตศึกษา) พณิชยกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ (การประกอบอาหารคาว-หวาน ฯลฯ) การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ โดยหลอมรวมหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ กับต่างประเทศ ให้เหมาะสมกับสภาพสังคม และวัฒนธรรมไทย ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integrated Methodology) ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Child-Centered) โดยมีความเชื่อมั่นว่านักเรียนของโรงเรียนยุวทูตศึกษาทุกคนจะต้องเป็น "คนดี คนเก่งและมีความสูข" สามารถดำรงชีวิต และปรับตัวในสังคมไทยและ นานาชาติได้อย่างมีคุณค่า และภาคภูม

หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ English Program (EP)ชั้น อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
  • หลักสูตรสามัญเน้นภาษาอังกฤษเข้มข้น
      English as a second language (ESL) ชั้นมัธยมศึกษาปีท 7-12ี่

คุณครูผู้สอน

ดำเนินการสอนในสาระวิชาต่าง ๆ โดยครูไทยและครูชาวต่างชาติ ที่มีประสบการณ์ทางการสอนสูง ซึ่งทางโรงเรียนเชื่อมั่นว่านักเรียนทุกคนจะต้องเป็น คนดี คนเก่ง และมีความสุข สามารถดำรงชีวิต และปรับตัวในสังคมไทยและนานาชาติได้อย่างมีคุณค่าและภาคภูมิYES: Management System