เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
เอกลักษณ์
ลักษณะทั่วไป
ที่ตั้งของโรงเรียน
คำถามที่ถามบ่อย
ข้อมูลวิชาการ
หลักสูตร
นโยบายการจัดการศึกษา
แนวการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนการสอน
การออกเอกสารสำคัญ
เกี่ยวกับนักเรียน
คู่มือนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
การสมัครเรียน
วิธีการสมัครเรียน
เอกสารการสมัคร
การชำระค่าธรรมเนียม
สมัครเรียน
ข้อมูลบริการ
รถรับ- ส่ง
โภชนาการ
ปฏิทินโรงเรียน
ปฏิทินโรงเรียน

Language Th  Uk    


การออกเอกสารสำคัญ

โรงเรียนจะจำหน่ายนักเรียนออกจากโรงเรียนและออกเอกสาร ปพ.1, ปพ.2
ปพ.4 ,ปพ.6 , ปพ.7, ปพ.9 ในกรณีดังต่อไปนี้


ระเบียบการขอรับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1 หรือ Transcript)

ปพ.1 เป็นเอกสารบันทึกผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชาต่างๆ ตลอดช่วงชั้น ใช้เป็นหลักฐานทางการศึกษาของ ผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นโรงเรียนจะออกเอกสาร ปพ.1 ให้เมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษา แต่ละช่วงชั้น ในกรณีที่นักเรียน ลาออกก่อนจบช่วงชั้น การยื่นคำร้องขอเอกสาร ปพ.1 ปฏิบัติดังนี้

 • นักเรียนรับใบคำร้องที่ห้องวิชาการ นำไปกรอกข้อความให้ครบ
 • ยื่นใบคำร้องขอรับเอกสารปพ.1พร้อมรูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง ขนาด 1 นิ้วจำนวน 5 ใบ
 • รับเอกสาร ปพ.1 ตามวันที่กำหนด

หมายเหตุ : ปพ.1 เป็นเอกสารสำคัญที่นักเรียนควรเก็บรักษาไว้อย่างดี


ระเบียบการขอรับใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)

โรงเรียนจะออกใบรับรองผลการศึกษา(ปพ.7) ให้นักเรียนในกรณีที่นักเรียนยังไม่สำเร็จการศึกษาแต่ละช่วงชั้น และยังไม่ต้องการใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) เป็นหลักฐานหรือในกรณีที่ นักเรียนสำเร็จการศึกษาแต่ละช่วงชั้นแล้ว และโรงเรียนยังไม่ได้ออกระเบียนแสดงผลการเรียน( ปพ.1)ให้ โดยใบรับรองผลการศึกษา(ปพ.7)จะมีอายุการใช้งาน 60 วัน


การยื่นคำร้องขอใบรับรองผลการศึกษา(ปพ.7) ปฏิบัติดังนี้
 • นักเรียนรับใบคำร้องที่ห้องวิชาการ กรอกข้อความให้ครบถ้วน
 • ยื่นใบคำร้องพร้อมรูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
  ( ต่อ 1 ชุด )
 • รับใบรับรองภายใน 3 วัน หรือตามที่กำหนด

ระเบียบการขอรับใบรับรองผลการเรียนภาษาอังกฤษ

นักเรียนยื่นคำร้องและกรอกประวัติเป็นภาษาอังกฤษ และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว เท่ากับจำนวนที่นักเรียนต้องการใบรับรอง และรับได้ตามวันเวลาที่นัดหมาย


เอกสารหลักฐานการศึกษา
 • ปพ.1 หมายถึง ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
 • ปพ.2 หมายถึง หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร)
 • ปพ.3 หมายถึง แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
 • ปพ.4 หมายถึง แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 • ปพ.5 หมายถึง แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 • ปพ.6 หมายถึง เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล
 • ปพ.7 หมายถึง ใบรับรองผลการศึกษา
 • ปพ.8 หมายถึง ระเบียนสะสม
 • ปพ.9 หมายถึง สมุดบันทึกผลการเรียนรู้
YES: Management System