เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
เอกลักษณ์
ลักษณะทั่วไป
ที่ตั้งของโรงเรียน
คำถามที่ถามบ่อย
ข้อมูลวิชาการ
หลักสูตร
นโยบายการจัดการศึกษา
แนวการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนการสอน
การออกเอกสารสำคัญ
เกี่ยวกับนักเรียน
คู่มือนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
การสมัครเรียน
วิธีการสมัครเรียน
เอกสารการสมัคร
การชำระค่าธรรมเนียม
สมัครเรียน
ข้อมูลบริการ
รถรับ- ส่ง
โภชนาการ
ปฏิทินโรงเรียน
ปฏิทินโรงเรียน

Language Th  Uk    


การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย

โรงเรียนยุวทูตศึกษา จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการในทุกด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา บนพื้นฐานการอบรม เลี้ยงดูด้วยความรัก ความเอื้ออาทร ความเข้าใจธรรมชาติของเด็กแต่ละบุคคล ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก จากประสบการณ์ตรงผ่านกระบวนการเล่นและบูรณา การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยยึดการสอนแบบเน้นผู้เรียน เป็นสำคัญตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติและกระทรวงศึกษาธิการ


การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาร่างกายและจิตใจ :


  การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย
 • การเคลื่อนไหวร่างกายและการทรงตัว
 • การใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก
 • ความแข็งแรงของร่างกาย
  การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ - สังคม
 • ความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง
 • การแสดงอารมณ์และความรู้สึกในทางที่เหมาะสม
 • การมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 • การรอคอย แบ่งปันและมีน้ำใจ
 • ปลูกจิตสำนึกให้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย
 • มารยาทดี เหมาะสมกับวัย
 • การอยู่ร่วมกับผู้อื่นและการเล่นร่วมกันอย่างมีความสุข
  การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา
 • พัฒนาการทางภาษา ทั้งการฟัง การพูด การรู้จักคำศัพท์และความหมาย การใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
 • รักภาษาและการอ่าน
 • พัฒนาทักษะทางการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เช่น การสังเกต การตั้งสมมติฐาน การทดลองและการสรุปผล โดยส่งเสริมการคิดที่เป็นกระบวนการ
 • พัฒนาทักษะทางการคิดเชิงคณิตศาสตร์ เช่น จำนวน ปริมาตร ความสัมพันธ์ รูปทรง การวัดระยะทาง การเรียงลำดับและการบอกเวลา เป็นต้น
 • ส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์การเรียนภาษาอังกฤษ

ส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาตามวัยทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้ครูผู้สอนเป็นชาวต่างประเทศ


การเรียนนาฏศิลป์

เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้เด็กได้ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมกับวัย


การเรียนดนตรี

เสริมสร้างสุนทรียภาพทางการดนตรี ทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากล เรียนรู้จังหวะดนตรี มีสมาธิ และมีความคิดสร้างสรรค์


การเรียนคอมพิวเตอร์

เป็นการเสริมทักษะการเรียนรู้ โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสติปัญญา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษา ทั้งยังส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ


การเรียนว่ายน้ำ

เป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย กล้ามเนื้อเล็ก - ใหญ่ และการทำงานประสานสัมผัสของอวัยวะต่างๆ เคลื่อนไหวได้อย่างเหมาะสม


การเรียนภาษาจีน

ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสาร ด้านการฟังและการพูด

YES: Management System