เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
เอกลักษณ์
ลักษณะทั่วไป
ที่ตั้งของโรงเรียน
คำถามที่ถามบ่อย
ข้อมูลวิชาการ
หลักสูตร
นโยบายการจัดการศึกษา
แนวการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนการสอน
การออกเอกสารสำคัญ
เกี่ยวกับนักเรียน
คู่มือนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
การสมัครเรียน
วิธีการสมัครเรียน
เอกสารการสมัคร
การชำระค่าธรรมเนียม
สมัครเรียน
ข้อมูลบริการ
รถรับ- ส่ง
โภชนาการ
ปฏิทินโรงเรียน
ปฏิทินโรงเรียน

Language  Th  Uk    


... ห้องเกียรติยศ ...ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธัชกร ยามช่วง G.3/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ WINNER CLASS E BOY

Update 2020 Aug 14

Read More..โรงเรียนยุวทูตศึกษา ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธัชกร ยามช่วง G.2 ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากกาเเข่งขันกอล์ฟในรายการ KIDS GOLF WORLD CHAMPIONSHIP, MALAYSIA 2019 ณ สนามTanjong Puteri Golf Resort ประเทศ MALAYSIA

Update 2020 Jan 26

Read More..โรงเรียนยุวทูตศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ น้องเวลา เด็กหญิงอัญชิตา ปานนาศรี K.1/3
ได้รับเหรียญทอง 2 เหรียญ จากการแข่งขันยิมนาสติก ประเภท BEAM , VAULT และเหรียญเงิน 2 เหรียญ จากการแข่งขันยิมนาสติกประเภท BARS , FLOOR ในรายการ BAMBI GAME INVITATIONAL MEET 2019

Update 2019 Dec 07

Read More..โรงเรียนยุวทูตศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกรกร จันทะคัด G.8 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 13-14 ปี จากการเเข่งขันกอล์ฟ ในรายการ bcpg Junior Golf Classic 2019
ณ สนามกอล์ฟ Springfield Royal Country Club จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Update 2019 Sep 21

Read More..ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับประกาศนียบัตร สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร
ในการทดสอบความรู้วิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2560 จัดโดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด

Update 2017 Dec 09

Read More..ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับประกาศนียบัตร รางวัลที่ 3 และทุนการศึกษา 5,000 บาท จากท่านพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ เรื่อง พลิกฟื้นคืนประวัติศาสตร์ ขบวนการเสรีไทย ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Update 2017 Dec 09

Read More..โรงเรียนยุวทูตศึกษา พัฒนาการจัดการศึกษาจนได้รับเหรียญเงิน
จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Update 2016 Dec 03

Read More..ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษได้ อันดับที่ 3 ของประเทศไทย และอันดับที่ 1 ของภาคกลาง

Update 2016 Oct 09

Read More..ขอแสดงความยินดีแก่คณะท่านผู้บริหารและคณะครู ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์

Update 2015 Dec 04

Read More..โรงเรียนยุวทูตศึกษา ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพัฑฒิดา ธาระมณี ชั้น G.4 ได้รางวัลชนะเลิศ

Update 2015 Nov 14

Read More..โรงเรียนยุวทูตศึกษา ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเพชรรัตน์ สุขแก้ว ชั้น G.5 ได้รางวัลชนะเลิศ

Update 2015 Nov 14

Read More..ได้รับประกาศนียบัตรจากการเข้าร่วมแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา

Update 2015 Nov 14

Read More..ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

Update 2015 Jul 02

Read More..โรงเรียนยุวทูตศึกษามีผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 ระดับเหรียญทองแดง

Update 2015 Jun 29

Read More..ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรทัย จันทรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ได้รับประกาศนียบัตรและเงินรางวัล แข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (ภาษาจีน)

Update 2015 Jun 11

Read More..ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 1

Update 2015 Jun 02

Read More..ขอแสดงความยินดีกับ ท่านอาจารย์อาคม ริมทอง ที่ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ คัดเลือกให้เป็น
"ศิษย์เก่าดีเด่น" ประจำปี 2558 จาก ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

Update 2015 Jun 02

Read More..ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเพชรรัตน์ สุขแก้ว ได้รับโล่นักเรียนดีเด่น ประจำปี 2557

Update 2014 Dec 23

Read More..นักเรียนระดับชั้นม.3 , ม.6 ได้รับเกียรติบัตรเข้าแข่งขันเจียระไนเพชร การแข่งขันประว้ติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11

Read More..นักเรียนระดับชั้นป.4 - ป.6 ได้รับเกียรติบัตรเข้าแข่งขันเจียระไนเพชร การแข่งขันประว้ติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11

Read More..นักเรียนระดับชั้นป.3 - ป.4 ได้รับเกียรติบัตรเข้าแข่งขันเจียระไนเพชร การแข่งขันประว้ติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7

Read More..นักเรียนระดับชั้นป.2 - ม.6 ได้รับเกียรติบัตรเข้าแข่งขันเจียระไนเพชร การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9

Read More..นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย , ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้รับเกียรติบัตรเข้าแข่งขันงานนิทรรศการวิชาการ

Update 2014 Nov 06

Read More..นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ได้รับเกียรติบัตรเข้าแข่งขันเจียระไนเพชร การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ระดับ ประถมศึกษา

Read More..เด็กหญิงปริษา อิฐธิธนากุล ม.3 ได้รัึบเกียรติบัตร การแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ ระดับมัธยมตอนต้น

Update 2014 Sep 15

Read More..โรงเรียนยุวทูตศึกษามีผลการทดสอบ O-NET ปี 2556 ระดับชั้น ป.6 ระดับ เหรียญทองแดง

Update 2014 Sep 01

Read More..ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกชมน เกตุชู สอบได้ทุนการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

Update 2014 Jul 26

Read More..ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเพชรรัตน์ สุขแก้ว นักเรียนชั้นป.4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการเต้นบัลเล่ต์

Update 2014 Jun 18

Read More..นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการประกวดเรียงความ "สรรเสริญพระบารมี 100 ปี ร่วมร้อยใจไทย"

Update 2014 Jun 17

Read More..นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษารับเกียรติบัตรประกวดขับร้องเพลงประสานเสียง"สรรเสริญพระบารมี 100 ปี ร่วมร้อยใจไทย"

Update 2014 May 09

Read More..โครงการ "ยุวทูตศึกษาปันน้ำใจ" วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี

Update 2014 Mar 05

Read More..รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญญาสมุนไพร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Update 2014 Feb 06

Read More..ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเพชรรัตน์ สุขแก้ว
ในฐานะที่ได้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย จากการแข่งขันศิลปะการเต้นระดับนานาชาติ

Update 2014 Jan 28

Read More..รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง รับรองผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2555

Update 2013 Dec 26

Read More..รับประกาศเกียรติคุณผ่านการตรวจประเมินความสะอาดและสิ่งแวดล้อม Clean and Green ประจำปี พ.ศ. 2556 ในระดับดีเลิศ

Update 2013 Dec 25

Read More..ขอแสดงความยินดีกับ นายภูสิทธิ ณ น่าน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน

Update 2013 Dec 11

Read More..รับเกียรติบัตร เป็นโรงเรียนเอกชนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ดีมาก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2556 Update 2013 Dec 11

Read More..
ขอแสดงความยินดีกับ นายอรัณย์ สินะวิวัฒน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1

Update 2013 Dec 11

Read More..ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายวสพล วรสวาสดิ์ และนางสาวภพนิพิฐ อำพันขาว ที่ได้รับรางวัล จากรายการ
English Speech Contest 2012

Update 2013 Dec 11

Read More..ขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์อาคม ริมทอง และท่านอาจารย์บรรจง ริมทอง ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

Update 2013 Dec 10

Read More..รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2555

Update 2013 Dec 10

Read More..เข้าร่วมการแข่งขัน ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 1

Update 2013 Dec 10

Read More..ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงเรียนยุวทูตศึกษา ครบรอบปีที่ 9 “ยุวทูตศึกษา 9 ปี
ก้าวหน้า พัฒนาก้าวไกล”

Update 2013 Dec 10

Read More..โรงเรียนยุวทูตศึกษาเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนบริจาคทรัพย์และสิ่งของเพื่อการสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์และเด็กกำพร้า ณ วัดพระบาทน้ำพุ

Update 2013 Dec 10

Read More..เข้าร่วมแข่งขันโครงการประกวดทักษะภาษาจีน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Update 2013 Dec 10

Read More..เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ตามโครงการเสริมปัญญาสากลสู่มวลชนอาเซียนกับ สช.

Update 2013 Dec 10

Read More..โรงเรียนยุวทูตศึกษา ร่วมลงนามความร่วมมือ การพัฒนาการจัดการศึกษา ในมิติใหม่ของการจัดการศึกษา

Update 2013 Dec 10

Read More..รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2554

Update 2013 Dec 10

Read More..เข้าร่วมประกวดการจัดตู้พรรณไม้น้ำเลียนแบบธรรมชาติ

Update 2013 Dec 10

Read More..รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภท Band Competition

Update 2013 Dec 10

Read More..YES: Management System