เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
เอกลักษณ์
ลักษณะทั่วไป
ที่ตั้งของโรงเรียน
คำถามที่ถามบ่อย
ข้อมูลวิชาการ
หลักสูตร
นโยบายการจัดการศึกษา
แนวการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนการสอน
การออกเอกสารสำคัญ
เกี่ยวกับนักเรียน
คู่มือนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
การสมัครเรียน
วิธีการสมัครเรียน
เอกสารการสมัคร
การชำระค่าธรรมเนียม
สมัครเรียน
ข้อมูลบริการ
รถรับ- ส่ง
โภชนาการ
ปฏิทินโรงเรียน
ปฏิทินโรงเรียน

Language Th  Uk    


เอกสารประกอบการสมัครเรียน

การเตรียมเอกสารเพื่อใช้ประกอบการสมัครเรียนมีดังนี้หลักฐานการรับสมัคร
นักเรียน
  • สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด), สำเนาบัตรประชาชน 1 แผ่น
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 แผ่น
  • สำเนาใบแสดงผลการศึกษาจากโรงเรียนเดิม 1 แผ่น (ปพ.1) หรือ ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) ฉบับจริง
  • รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 4 รูป (ภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

บิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง
  • สำเนาบัตรประชาชน 1 แผ่น
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 แผ่น
  • ใบเปลี่ยนชื่อนักเรียน บิดา-มารดา-ผู้ปกครอง และเอกสารอื่นๆ ถ้ามี


**(สำเนาทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง)

YES: Management System