เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
เอกลักษณ์
ลักษณะทั่วไป
ที่ตั้งของโรงเรียน
คำถามที่ถามบ่อย
ข้อมูลวิชาการ
หลักสูตร
นโยบายการจัดการศึกษา
แนวการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนการสอน
การออกเอกสารสำคัญ
เกี่ยวกับนักเรียน
คู่มือนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
การสมัครเรียน
วิธีการสมัครเรียน
เอกสารการสมัคร
การชำระค่าธรรมเนียม
สมัครเรียน
ข้อมูลบริการ
รถรับ- ส่ง
โภชนาการ
ปฏิทินโรงเรียน
ปฏิทินโรงเรียน

Language Th  Uk    


วิธีการสมัครเรียน

ผู้ที่ผ่านการสอบหรือคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการแล้ว สามารถสมัครเรียน โดยการสมัครเรียนสามารถทำได้ 2 ช่องทางดังนี้


วิธีที่ 1 สมัครกับเจ้าหน้าที่โดยตรง

  • เตรียมเอกสารการสมัคร
  • ขอแบบฟอร์มสมัครเรียน
  • เขียนแบบฟอร์ม
  • ชำระค่าธรรมเนียม

วิธีที่ 2 สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต

การสมัครผ่านอินเทอร์เน็ตจะสมบูรณ์ เมื่อมีการชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อบร้อยแล้วเท่านั้น

  • กรอกข้อมูลส่วนตัวและผู้ปกครอง ตามขั้นตอนในฟอร์มหน้าเว็บของโรงเรียน
  • รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ภายใน 2 วัน
  • เตรียมเอกสารการสมัคร
  • ชำระค่าธรรมเนียม

YES: Management System