เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
เอกลักษณ์
ลักษณะทั่วไป
ที่ตั้งของโรงเรียน
คำถามที่ถามบ่อย
ข้อมูลวิชาการ
หลักสูตร
นโยบายการจัดการศึกษา
แนวการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนการสอน
การออกเอกสารสำคัญ
เกี่ยวกับนักเรียน
คู่มือนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
การสมัครเรียน
วิธีการสมัครเรียน
เอกสารการสมัคร
การชำระค่าธรรมเนียม
สมัครเรียน
ข้อมูลบริการ
รถรับ- ส่ง
โภชนาการ
ปฏิทินโรงเรียน
ปฏิทินโรงเรียน

Language Th  Uk    


การชำระค่าธรรมเนียมการเรียนประจำปีการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1
  • นักเรียนใหม่ ชำระในวันที่สมัครเข้าเป็นนักเรียน
  • นักเรียนเก่า ชำระก่อนวันที่ 31 มีนาคม ตามตารางที่โรงเรียนกำหนด

ภาคเรียนที่ 2
ชำระก่อนวันที่ 31 ตุลาคม ตามตารางที่โรงเรียนกำหนด

  • ใบเสร็จรับเงินที่ทางโรงเรียนออกให้ โปรดเก็บไว้อย่าให้สูญหาย เพื่อเก็บไว้ยืนยันกับ ฝ่ายการเงิน กรณีที่โรงเรียนมีหนังสือแจ้งการค้างชำระ หากท่านไม่มีใบเสร็จมายืนยันและทางโรงเรียนสืบค้นข้อมูลแล้วไม่มีหลักฐานการชำระเงินของท่าน ท่านจะต้องชำระเงินใหม่
  • กรณีจำเป็น ไม่อาจชำระเงินค่าเล่าเรียนตามกำหนดได้ ให้ผู้ปกครองติดต่อฝ่ายการเงินเพื่อทำหนังสือขอผ่อนผันได้ แต่จะต้องปฏิบัติตามสัญญาที่กำหนดไว้
  • หากทางโรงเรียนได้นัดหมายให้ชำระเงินในวันใดแล้ว ขอให้มาตามกำหนด เพื่อความสะดวกของท่าน
  • ในกรณีที่นักเรียนลาออกหลังวันที่ 30 เมษายน ต้องชำระค่าธรรมเนียมการเรียนของภาคเรียนที่ 1และหากลาออกหลังวันที่ 31 ตุลาคม ต้องชำระค่าธรรมเนียมการเรียนของภาคเรียนที่ 2

รับชำระค่าเล่าเรียนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาถนนนวลจันทร์
บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 149-2-13000-1
ชื่อบัญชี นางบรรจง ริมทอง และ/หรือ นายอาคม ริมทอง

    สำหรับท่านใดที่โอนเงินค่าเล่าเรียนเรียบร้อยแล้ว หากท่านต้องการใบเสร็จกรุณาติดต่อฝ่ายการเงิน/บัญชี ภายใน 3 วัน ทำการ หลังจากที่โอนเงินเรียบร้อยแล้ว โดยแสดงหลักฐานการโอนเงิน  หรือกรณีที่ท่านไม่สะดวกติดต่อด้วยตนเอง กรุณาแฟกซ์สำเนาหลักฐานการโอนเงินมาที่ หมายเลข 02-946-1922 หรือสแกนเอกสารและส่งอีเมลล์ได้ที่ info@yes.ac.th โดยระบุ ชื่อ-นามสกุล ของนักเรียนให้ชัดเจน

YES: Management System