เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
เอกลักษณ์
ลักษณะทั่วไป
ที่ตั้งของโรงเรียน
คำถามที่ถามบ่อย
ข้อมูลวิชาการ
หลักสูตร
นโยบายการจัดการศึกษา
แนวการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนการสอน
การออกเอกสารสำคัญ
เกี่ยวกับนักเรียน
คู่มือนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
การสมัครเรียน
วิธีการสมัครเรียน
เอกสารการสมัคร
การชำระค่าธรรมเนียม
สมัครเรียน
ข้อมูลบริการ
รถรับ- ส่ง
โภชนาการ
ปฏิทินโรงเรียน
ปฏิทินโรงเรียน

Language Th  Uk    


งานโภชนาการ

โรงเรียนจัดบริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนทุกคน โดยนักเรียนจะต้องไปรับประทานอาหารตามเวลาที่โรงเรียนกำหนดให้


การใช้โรงอาหาร
  • ช่วงเช้า นักเรียนสามารถใช้บริการโรงอาหารได้ตั้งแต่เวลา 06.30 - 07.50 น.
  • นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 11.10- 12.00 น.
  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00- 12.50 น.YES: Management System