เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
เอกลักษณ์
ลักษณะทั่วไป
ที่ตั้งของโรงเรียน
คำถามที่ถามบ่อย
ข้อมูลวิชาการ
หลักสูตร
นโยบายการจัดการศึกษา
แนวการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนการสอน
การออกเอกสารสำคัญ
เกี่ยวกับนักเรียน
คู่มือนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
การสมัครเรียน
วิธีการสมัครเรียน
เอกสารการสมัคร
การชำระค่าธรรมเนียม
สมัครเรียน
ข้อมูลบริการ
รถรับ- ส่ง
โภชนาการ
ปฏิทินโรงเรียน
ปฏิทินโรงเรียน

Language Th  Uk    


คู่มือนักเรียน

ระเบียบการแต่งกายของโรงเรียนยุวทูตศึกษา
 • ให้นักเรียนทุกคนแต่งตัว ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียน ยุวทูตศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ห้ามนักเรียนสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด อนุญาตเฉพาะนาฬิกาข้อมือ
 • ห้ามใส่รองเท้าสเกตมาโรงเรียน
 • ทรงผมนักเรียนชาย ผมสั้นทรงนักเรียน หรือทรงสุภาพเหมาะสมกับวัย
 • ทรงผมนักเรียนหญิง สั้นทรงนักเรียน ยาวถักเปียหรือรวบ ห้ามดัด เซ็ท ซอย ย้อมสี และให้ใช้โบว์ผูกผมสีเขียว ขาว ดำ และน้ำเงินเท่านั้น
 • สวมชุดพลศึกษาตามวันที่โรงเรียนกำหนดในแต่ละระดับชั้นเครื่องแบบนักเรียนและ ชุดพลศึกษามีจำหน่ายที่โรงเรียน

ข้อบังคับทั่วไป:

 • นักเรียนต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
 • นักเรียนต้องมาให้ทันเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติ และร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงก่อนเวลา 07.50 น.
 • นักเรียนต้องรักษาทรัพย์สินทุกประเภทของโรงเรียน หากเกิดความเสียหายต้องชดใช้ค่าเสียหาย ตามมูลค่าของทรัพย์สินนั้น
 • ห้ามนักเรียนส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นทั้งในบริเวณโรงเรียนและใกล้เคียง
 • ห้ามนักเรียนดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์หรือของมึนเมา เสพสารเสพติดและเล่นการพนัน ทุกชนิดภายในโรงเรียน
 • ห้ามนักเรียนปฏิบัติมิชอบในทางชู้สาว
 • ห้ามนักเรียนนำหนังสือสื่อลามก อนาจารทุกชนิดเข้ามาเผยแพร่ ซื้อขาย หรือเพื่อการบันเทิงส่วนตัว ภายในบริเวณโรงเรียน
 • นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนกำหนดในแต่ละปีการศึกษา
 • ห้ามนักเรียนลักขโมย ทรัพย์สิน สิ่งของและอุปกรณ์ ทั้งของนักเรียนและครูอาจารย์ภายใน โรงเรียน
 • ห้ามนักเรียนก่อการทะเลาะวิวาท ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนหรือแสดงพฤติกรรมใดๆ ที่ จะนำความเสื่อมเสียมาสู่โรงเรียน
 • ห้ามนักเรียนนำวัตถุที่เป็นพิษ อาวุธร้ายแรงที่เป็นอันตรายเข้ามาเก็บรักษาหรือซ่อนไว้ในบริเวณ โรงเรียน
 • การหนีเรียน โดยไม่มีการลาถือว่ามีความผิดร้ายแรง
 • อุบัติเหตุหรือเกิดกรณีพิพาทที่เกิดขึ้นนอกเวลาเรียน เป็นความรับผิดชอบของผู้ปกครอง
 • นักเรียนไม่ควรใช้เครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือในขณะที่มีการเรียนการสอน
 • ห้ามนักเรียนประดับอาภรณ์หรือสิ่งของสวยงามทุกชนิด เช่น แหวน กำไล ต่างหู กิ๊บสี เข็มกลัด เป็นต้น(ยกเว้นนาฬิกา) ห้ามทาเล็บ รวมถึงต้องไม่เสริมสวย แต่งหน้า ทำผมและใช้ เครื่องสำอางตามสมัยนิยม
 • นักเรียนสามารถสวมสร้อยพระ เครื่องรางของขลัง แต่ต้องแขวน กับสร้อยสแตนเลสเท่านั้นและต้องแขวนไว้ในเสื้อที่มิดชิด ห้ามแขวนหรือห้อยออกมาจนมองเห็น
 • นักเรียนที่มีผู้ปกครองมารับต้องเซ็นชื่อรับนักเรียนและรับบัตรออกนอกบริเวณโรงเรียน จากครูเวรประจำวันและส่งบัตรดังกล่าวคืนให้กับ ครูเวรหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยที่หน้า ประตูโรงเรียน


แนวปฏิบัติของนักเรียน:

 • นักเรียนทุกคนต้องมีบัตรประจำตัวนักเรียนติดตัวตลอดเวลา สามารถเรียกตรวจได้เสมอ
 • นักเรียนต้องมาให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ เข้าเรียนตั้งแต่คาบแรก และออกจากโรงเรียนอย่างช้าเวลา 17.00 น.
 • นักเรียนต้องแสดงความเคารพครู อาจารย์ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกโรงเรียน
 • โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนพบบุคคลภายนอกตามลำพัง ถ้ามีผู้มาติดต่อขอพบไม่ว่าจะเป็นบิดา มารดา หรือผู้ใดก็ตาม จะต้องได้รับอนุญาตและบันทึกข้อมูลและแลกบัตร ที่ป้อมยามหรือประชาสัมพันธ์โรงเรียนแล้วมาพบที่ห้องสำนักงานฝ่ายปกครองเท่านั้น
 • นักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนที่ถูกต้องและเรียบร้อย มาโรงเรียนและกลับออกจากโรงเรียนทุกครั้ง ห้ามนำเครื่องแต่งกายอื่นเข้ามาโรงเรียนเพื่อเปลี่ยนสวมออกจากโรงเรียนเป็นอันขาด
 • นักเรียนต้องไม่ปลอมแปลงลายเซ็นหรือปลอมแปลงเอกสารของโรงเรียน
 • นักเรียนต้องไม่จำหน่ายสินค้าใดๆ ก่อนที่จะได้รับอนุญาตจากผู้บริหาร
 • นักเรียนต้องไม่รับประทานอาหารนอกเวลาพัก และไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มทุกประเภท ไปรับประทานนอกโรงอาหาร หรือบนอาคารเรียน
 • นักเรียนต้องไม่ซื้ออาหาร หรือสิ่งอื่นใดที่บริเวณหน้าโรงเรียน เพราะอาจเกิดอันตรายจากยานพาหนะ ที่วิ่งขวักไขว่ไปมาได้ รวมถึงอาหารนั้นอาจไม่ถูกสุขอนามัย และอาจเป็นพิษต่อร่างกายได้
 • นักเรียนต้องไม่ใช้ห้องเรียนเป็นที่เปิดเครื่องเสียงหรือวิทยุ หรือใช้บริเวณโรงเรียนเล่นเสียงดังหรือหลับนอน หรือกระทำการใดๆ อันไม่สมควรและเป็นการรบกวนผู้อื่น
 • นักเรียนต้องดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อย ของบริเวณโรงเรียนและห้องเรียนทุกห้อง โดยเฉพาะห้องที่ใช้เป็นสถานอบรมประจำวันหรือห้อง ที่ทางโรงเรียนกำหนดให้ดูแลรับผิดชอบ โดยผลัดเปลี่ยนกันทำความสะอาด ก่อนเข้าเรียนตอนเช้าและหลังเลิกเรียนตอนเย็น ให้สะอาดเรียบร้อยทุกวัน ปิดน้ำเมื่อเลิกใช้ ปิดเครื่องปรับอากาศ ปิดพัดลมและปิดไฟก่อนออกจากห้องเรียนทุกครั้ง
 • นักเรียนต้องดูแลความเรียบร้อยของห้องเรียนและออกจากห้องเรียน ก่อนเวลา 16.30 น. และออกจากตัวอาคารให้หมดก่อนเวลา 17.30 น.
 • การใช้ลิฟท์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
 • นักเรียนต้องไม่นำอาวุธสิ่งของเครื่องใช้ หนังสือหรือวัสดุอื่นใดอันก่อให้เกิดความไม่สงบสุขแก่ส่วนรวมมาโรงเรียน
 • นักเรียนต้องไม่รับจดหมายหรือสิ่งของจากบุคคลแปลกหน้า ถ้ามีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นและนักเรียนพบเห็น ให้แจ้งยาม หรือครู อาจารย์ในโรงเรียนให้ทราบเป็นการด่วน
 • นักเรียนต้องไม่นำของมีค่านอกเหนือจากอุปกรณ์การเรียนเข้ามาในโรงเรียน เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่นวิทยุเทป กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ในกรณีจำเป็นอย่างยิ่งให้ฝากครู อาจารย์ที่ปรึกษาและมารับคืนภายในวันนั้น และสิ่งของทุกชิ้นเขียนชื่อ ชั้น เพื่อจะได้ส่งคืนได้ถูกเมื่อเกิดการสูญหายและมีผู้เก็บได้
 • นักเรียนต้องไม่จัดกิจกรรมนำเที่ยวหรือชักชวนเพื่อนนักเรียนหรือผู้อื่น ไปมั่วสุมรื่นเริงตามสถานที่ต่างๆ อันไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน
 • นักเรียนต้องไม่ก่อเรื่องทะเลาะวิวาท เป็นชนวนให้เกิดการทะเลาะวิวาทหรือกระทำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดความไม่สงบสุขทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ถ้าฝ่าฝืนจะต้องถูกลงโทษตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษ
 • นักเรียนต้องไม่เสพ ค้า หรือมียาเสพติดไว้ในครอบครอง ถ้าฝ่าฝืนจะต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย
 • เมื่อนักเรียนมีความจำเป็นต้องหยุดเรียน ต้องเขียนใบลาส่งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีผู้ปกครองเซ็นรับทราบ
 • นักเรียนต้องรักษาความสามัคคีในหมู่คณะ รุ่นน้องนับถือรุ่นพี่ รุ่นพี่ต้องปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างแก่รุ่นน้อง
 • ในกรณีวันหยุดราชการ ห้ามนักเรียนมาปฏิบัติกิจกรรมใดๆ โดยไม่มีครูผู้ควบคุมดูแล

ระเบียบการจำหน่ายนักเรียน
 • นักเรียนจบช่วงชั้นที่ 1 - 4 ของโรงเรียน และขอลาออก
   รายละเอียดของช่วงชั้น คือ
  • ช่วงชั้นที่ 1 ( ป.1 - ป. 3 )
  • ช่วงชั้นที่ 2 (ป. 4 - ป. 6 )
  • ช่วงชั้นที่ 3 ( ม. 1 - ม. 3 )
  • ช่วงชั้นที่ 4 (ม. 4 - ม. 6 )
 • ผู้ปกครองนักเรียนแจ้งความจำนงลานักเรียนออกจากโรงเรียนด้วยตนเอง
 • เมื่อโรงเรียนเปิดภาคเรียน นักเรียนไม่มาโรงเรียนโดยผู้ปกครองไม่ติดต่อกับโรงเรียน เกิน 15 วัน
 • นักเรียนขาดเรียนติดต่อกันนานเกิดควร โรงเรียนได้ติดต่อตามระเบียบเป็นลายลักษณ์ อักษร และผู้ปกครองไม่ได้แจ้งเหตุผลการขาดเรียน
 • นักเรียนประพฤติผิดอย่างร้ายแรง ผิดต่อกฎหมายและขัดต่อระเบียบของโรงเรียนที่ กำหนดไว้โรงเรียนจะพิจารณาจำหน่ายนักเรียนออกจากโรงเรียน โดยมีคณะกรรมการ เป็นผู้พิจารณา

 YES: Management System